Selecteer een pagina

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring The Newf Society

The Newf Society hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij met uw gegevens omgaan. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die hiervoor minimaal nodig zijn;
 • U om uitdrukkelijke toestemming zullen vragen, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Mocht u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging ( secretariaat@thenewfsociety.com).

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden, waarbij deze zijn uitgesplitst in: leden, vrijwilligers, deelnemers (niet leden) aan tentoonstellingen en kynologische activiteiten en bezoekers van www.thenewfsociety.com:

 • Leden
  • Het lid zijn van The Newf Society en de Raad van Beheer;
  • Het deelnemen aan trainingen, tentoonstellingen en kynologische activiteiten georganiseerd door The Newf Society;
  • Het deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door andere verenigingen;
 • Vrijwilligers
  • Het organiseren van, of helpen bij, trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van The Newf Society;
  • Het assisteren bij tentoonstellingen en andere kynologische activiteiten georganiseerd door andere verenigingen;
 • Deelnemers (niet leden) aan wedstrijden
  • Het deelnemen aan tentoonstellingen en andere kynologische activiteiten georganiseerd door The Newf Society;
 • Bezoekers van www.thenewfsociety.com
  • Het ontvangen van informatie over The Newf Society, de prestaties van leden en deelnemers, en uitslagen van tentoonstellingen en andere kynologische activiteiten.

   

Persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen of  ontvangen wij deze gegevens van derden (zoals de Raad van Beheer en andere verenigingen):

 • Leden
  • Voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie, adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-nummer lid en of ouders/verzorgers, e-mailadres lid en of ouders/verzorgers, lidmaatschapsnummer, rekeningnummer*, prestaties, foto’s en video’s**;
 • Vrijwilligers
  • Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-nummer, e-mailadres, Raad van Beheer-lidmaatschapsnummer*, relevante cursus/opleiding, foto’s en video’s**;
 • Deelnemers (niet leden) aan tentoonstellingen en andere kynologische activiteiten
  • Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie, adres, postcode, woonplaats, land***, telefoonnummer, e-mailadres, vereniging*, Raad van Beheer-lidmaatschapsnummer*, rekeningnummer, prestaties, foto’s en video’s**;
 • Bezoekers www.thenewfsociety.com
  • Op onze website maken we geen gebruik van cookies om statistieken over het gebruik hiervan te verzamelen. Wel is het mogelijk artikelen, foto’s en video’s te delen op sociale media (Facebook, …). Hiervoor maken sociale media gebruik van cookies. Voor de cookies die deze media hiervoor plaatsen en de mogelijke gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze media.

*             Deze persoonsgegevens zijn niet verplicht;
**          Over foto’s en video’s is een aparte paragraaf in deze privacyverklaring;

  

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, mogen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij mogen uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit een wettelijke verplichting betreft (Politie, Justitie, …). Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.

Voor leden en vrijwilligers verstrekken wij persoonsgegevens aan de Raad van Beheer voor het lidmaatschap van de Raad van Beheer. Ook verstrekken wij gegevens van leden aan andere verenigingen, zodat deze leden deel kunnen nemen aan wedstrijden die door deze verenigingen worden georganiseerd. The Newf Society ontvangt ook gegevens van leden van andere verenigingen, zodat deze leden deel kunnen nemen aan wedstrijden die door ons worden georganiseerd. Hierbij zijn de Raad van Beheer en de andere verenigingen zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij maken verder gebruik van derde partijen (verwerkers) voor:

 • De website www.thenewfsociety.com;
 • Het inschrijven voor en het publiceren van uitslagen van tentoonstellingen en andere kynologische activiteiten;
 • Het naar leden, vrijwilligers en sponsoren sturen van de (digitale) nieuwsbrief;
 • De (online) ledenadministratie;
 • Online (cloud) opslag; en voor
 • Internet bankieren ( ABNAMRO)

Voor derde partijen (verwerkers) verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze media.

Foto’s en video’s

Voor de communicatie op de website, sociale media en andere (lokale) media wil The Newf Society gebruik maken van foto’s en video’s gemaakt tijdens trainingen, tentoonstellingen en andere kynologische activiteiten van de vereniging. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris van onze vereniging (secretariaat@thenewfsociety.com). De geplaatste foto’s en video’s op de website en sociale media van The Newf Society zullen wij dan direct verwijderen.

Verder vragen wij op het aanmeldformulier voor lidmaatschap van The Newf Society aan leden of ouders/verzorgers toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s voor communicatie-doeleinden.

Minderjaringen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

The Newf Society bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is bepaald. Persoonsgegevens worden uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens waarvoor de fiscale bewaartermijn van 7 jaar van toepassing is. Verder geldt er geen bewaartermijn voor clubrecords, en foto’s en video’s. Tot slot worden prestaties van deelnemers aan tentoonstellingen en andere kynologische activiteiten georganiseerd door The Newf Society maximaal 2 jaar bewaard.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens The Newf Society van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verstrek aan personen die deze toegang voor het uitoefenen van zijn of haar functie nodig hebben;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid;
 • Wij maken back-ups van gegevens om deze bij incidenten te kunnen herstellen;
 • Er is een protocol van kracht voor het melden van beveiligingsincidenten; en
 • Wij evalueren op regelmatige basis onze beveiligingsmaatregelen.

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, door één van onze verwerkers of de verstrekking hiervan aan derden. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan het verzoek tot overdracht.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met de secretaris van onze vereniging (secretariaat@thenewfsociety.com). Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Wandelingen 2021

  19-12-2021 Wandeling Epe (Gelderland) contactpersoon Marco Buurman 0650655946.   Tijdens de wandelingen dienen de honden aangelijnd te zijn. Wandeling opgeven via wandeling@thenewfsociety.com of de contactpersoon van de wandeling. Voor tijd en verdere info...

Nieuw VFR per 01-11-2021

Nieuwe VFR is goedgekeurd door RvB. Zie menu Fokkerij of Diversen (downloads)

Lezing oogonderzoek en hartonderzoek

Vrijdag 22 oktober is er een lezing oogonderzoek. Vrijdag 29 oktober is er een lezing hartonderzoek. Klik hier voor meer info.   

Inschrijven KCM 2021 waterwerkklasse

Inschrijven voor de waterwerkklasse KCM 2021.  Voor deze nieuwe klasse moet u in het bezit zijn van een brevet. Leest u a.u.b. goed het formulier alvorens in te schrijven. Hier inschrijven voor formulier.    

Nieuwe bestuursleden

Op de ALV is Day Botenga tussentijds afgetreden. Haar plaats zal worden ingenomen door Mia Koning-Hof. Ook Marco Buurman is gekozen als bestuurslid. Wij wensen hun veel succes. Lucienne Decker is herkozen als voorzitter.

19e Algemene Ledenvergadering 04 juli 2021. Agenda staat op ledengedeelte.

Aanvang 13:00 uur, Adres: KC Pampus, Weteringsingel 2, 1358 AK, Almere

Commissie Fokkerij en Gezondheid

De Commissie Fokkerij en Gezondheid is uitgebreid met Mia Koning-Hof, Marcel Davids en Marco Buurman.

Datums waterwerk 2021

De datums voor het seizoen 2021 zijn bekend. Kijk hiervoor bij Actueel> waterwerk of Waterwerk> info

18e (Jaar)vergadering 27 september 2020

Aanvang : 13.00 uur Adres: KC Pampus, Weteringsingel 2, 1358 AK, Almere

08-03-2020 Wandeling rivierengebied Dordrecht

Op 8 maart hebben we als wandeling Dordrecht rivieren gebied op staan.Dit in verband dat deze stad 800 jaar geleden stadsrecht kreeg. Dit loopt langs het buiten gebied, door het park langs de watertoren(nu hotel) met een mooie tuin. Zo lopen wij langs het wantij naar...